Kategórie      
Výrobcovia / značky

Ochrana osobných údajov

Úvod GDPR

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov


Úvodné ustanovenia

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti František Rychtárik ICHTYS- Rybárske potreby pre účely zasielania obchodných informácií (marketingových ponúk) a pre iné marketingové aktivity voči Vašej osobe. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné informácie Vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

 

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu


1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť 

František Rychtárik - ICHTYS

Moskovská 3
974 01 Banská Bystrica

IČO: 33901490
DIČ: 1020564732
IČ DPH: SK 1020564732
zapísaný v živnostenskom registri Okresného úrad Banská Bystrica, číslo 601-10237

(ďalej len „správca“)

1.2. Kontaktné údaje správcu sú adresa na doručovanie Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica, adresa elektronickej pošty ichtysfero@gmail.com, telefón +421905767725

1.3. Správca nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov

 

2. Právny základ spracovania osobných údajov

 

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 


3. Účel spracovania osobných údajov

 

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných ponúk a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia

 

4. Marketing

 

4.1. František Rychtárik - ICHTYS- Rybárske potreby používa vaše prihlasovacie údaje a údaje z nákupov aj na vlastné marketingové účely, napr. na personalizovanú priamu reklamu a prieskum trhu. V tomto zmysle môžete dostávať napr. informácie o špeciálnych ponukách a zľavových akciách. Toto spracovanie údajov na účely personalizovanej priamej reklamy a prieskumu trhu, sa vykonáva v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) zákona, na základe oprávnených záujmov

4.2. František Rychtárik - ICHTYS- Rybárske potreby používa vaše údaje pre optimalizáciu ponúk na výrobky a služby, ako aj v rámci možnosti individuálneho reklamného oslovenia.

 

5. Doba uloženia osobných údajov

 

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené je 5 rokov od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

6. Ďalší príjemcovia osobných údajov - zoznam spracovateľov

6.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy zaisťujúce marketingové služby pre správcu Google, Heureka Shopping s.r.o (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti),  Direct Parcel Distribution SK s.r.o.-IČO 35834498 (prepravná spoločnosť),

6.2. Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodným organizáciám.

 

 

7. Práva subjektov poskytujúcich údaje

 

7.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenia pri ich spracovaní, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo preniesť Vaše osobné údaje.

7.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov udelený správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať písomne, kliknutím na odkaz v ktoromkoľvek informačnom emaily s novinkami, alebo emailom na adresu ichtysfero@gmail.com.

7.3. Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte mimo iného právo podať sťažnosť u dozerajúceho úradu.

7.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonná či zmluvná požiadavka, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

7.5 Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku pre účely priameho marketingu, nebudú vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 15.04.2020

Copyright 2020 - 2024 © ICHTYS